• Mr. P. Navin Philip Devakumar (Convener)
 • Dr. J. Annie Kamala Florence
 • Mr. D. Thirumaran
 • Mr. V. Gunasekar
 • Mr. V. Prabhu
 • Mr. D. Abel Dhana Singh
 • Mr. P. Baskar
 • Ms. B. Vijaya
 • Ms. R. Hemalatha
 • Mr. D. Stanley Prabakaran
 • Mr. N. Renugopal
 • Mr. P. Selva Pandian