• Dr. D. Anusuya(convener)
  • Dr. N. Nirmal Magadalenal
  • Ms. G. Rekha
  • Mr. I. Simon
  • Ms. K. Poonkodi
  • Dr. D. Somasundaram
  • Mr. S. Daniel Deva Sangeeth
  • Ms. Karan Joanual Paul
  • Mr. A. Krishnamurthi (Superintendent)
  • Mr. G. Inbanathan (asst.)
  • Dr. Jaya Sheela Prakash